Gezondpunt.nl

 

 


Wij verwerken GEEN persoonsgegevens via deze website en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen
over de verwerking van persoonsgegevens en heeft betrekking op de website Gezondpunt.nl.
Verantwoordelijke voor deze website Corrie Peusen. Contact gegevens zie onderaan dit document.


Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres
of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en
video’s worden gezien als persoonsgegevens. 


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken GEEN persoonsgegevens van personen via de website.


Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, wij verwerken GEEN bijzondere persoonsgegevens op of via onze website. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid,
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet via onze website.


Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doen we niet.


Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens
veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van
gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en
beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en login van activiteiten.


Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn niet voor andere mensen toegankelijk. Via de website verzamelen wij GEEN gegevens en via mail heeft alleen de geadresseerde toegang tot de mailbox.


Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doen we niet.


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?
We verwerken geen persoons gegevens van u via de website. Via een email aan ons gestuurd bewaren wij het Emailadres en de inhoud van de email zolang als deze noodzakelijk voor verwerking
en correspondentie .


Recht tot inzage, wijziging of vergeten.
U heeft het recht om de door u aangeleverde  persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens (die wij van u bezitten)  in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.


Aanpassing:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand contact adres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


Gezondpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via Onderstaande contact gegevens.  


Gegevens /Data NIET via website verwerkt:
Dit zijn de gegevens die wij van u moeten bewaren en deze worden ons dan meestal mondeling,
telefonisch of per email door u aangereikt:

  •  Voor- en achternaam
  •  Geboortedatum en Geboorteplaats
  •  Adresgegevens
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  •  Burgerservicenummer (BSN)
  •  Uw zorggegevens

Met het doel:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen in mijn diensten
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren


waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gezondpunt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met de boekhouding, die uw gegevens verwerkt in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Gezondpunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.


Hoe gaan jullie om met foto’s?
Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Wij verwerken of bewaren
GEEN beeldmateriaal en/of  foto’s.


Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens? 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun u contact opnemen via de onderstaande contact gegevens. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw
verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden
verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.  Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten
tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid.
Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen.
Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. 


Voor welke doeleinden gebruiken jullie cookies?
Wij gebruiken géén tracking cookies, maar wel functionele cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de
website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door:
--  het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc. 
--  het vinden van onze locatie via google maps via de contact pagina
--  het mogelijk maken om te reageren op onze website 


Welke persoonsgegevens verwerken jullie met cookies?
Wij verwerken geen persoonsgegevens via cookies.


Hoe gebruiken jullie cookies voor statistieken?
We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de standaard cookies.

Wijzigingen privacybeleid.
Dit is versie 1 van ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de webpage
te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Corrie Peusen
Haverterstraat 9
6104 Koningsbosch

 

 

***